Thursday, June 12, 2008

DUTCH NATIONAL ANTHEM

The Dutch National Anthem is one of the longer anthems - a total of fifteen stanzas, the first letter of each forming an acrostic. It is probably the oldest anthem in the world, though as it was not officially adopted as national anthem until the years of Queen Wilhelmina.
[Prior to that it had been the song of the Orangist faction.]


The full version is below (normally only the first and sixth stanza are sung.....).


WILHELMUS VAN NASSAUE


First Stanza:

Wilhelmus van Nassaue
Ben ick van Dietschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doet:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.Second stanza:

In Godes vrees te leven
Heb ick altyt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht:
Maer God sal mij regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.


Third stanza:

Lydt u myn Ondersaten
Die oprecht zyn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.


Fourth stanza:

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn Siel int ewich Leven
Verwacht den jongsten dach.


Fifth stanza:

Edel en hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen man,
Voor Godes woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een helt sonder vreesen
Mijn edel bloet ghewaecht.


Sixth stanza:

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.


Seventh stanza:

Van al die my beswaren,
End mijn Vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.


Eighth stanza:

Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijk ghegheven
In Israel seer groot.


Ninth stanza:

Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet:
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.


Tenth stanza:

Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat van de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet.


Eleventh stanza:

Als een Prins op gheseten
Met mijner heyres cracht,
Van den tyran vermeten
Heb ick den slach verwacht,
Die by Maestricht begraven
Bevreesden mijn ghewelt,
Mijn ruyters sach men draven.
Seer moedich door dat Velt.


Twelfth stanza:

Soo het den wille des Heeren
Op die tyt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van v dit swear tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert.
Diemen altijd moet loven
En heeftet niet begheert.


Thirteenth stanza:

Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.


Fourteenth stanza:

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noyt,
U Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt u begheven,
Syn heylsaem woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.


Fifteenth stanza:

Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster maiesteyt,
Heb moeten obedieren,
Inder gherechticheyt.


It is laden with religious imagery and terminology. Parts of it resemble an oath. I shan't bother translating - great poems become bad prose when shifted from their original language, and the original language of this anthem is quite different from modern Dutch - you would not notice the antique flavour, and the fragrance of past glory would have faded.


Two versions on Youtube:


http://www.youtube.com/watch?v=A6xhRN5zz4g
The national anthem of The Netherlands played by all bands at the Netherlands Militairy Tattoo 2006.

http://www.youtube.com/watch?v=VG1SvPR5tyo
Straightforward musical version.

Personally I believe it should be played and sung faster than it normally is. It sounds plechtig (solemn, lugubrious) and statig (slow and funereal), but I would prefer rousing and spirited.